Welkom bij de praktijk van Jasper Kalisvaart

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Medische disclamer en Privacy

De praktijk van Jasper Kalisvaart is geen vervanging voor reguliere medische geneeswijzen. Ik werk ondersteunend op de reguliere medische zorg en zal indien benodigd doorverwijzen naar erkende specialisten.

 Privacyverklaring

 Uiteraard wordt alle informatie  vertrouwelijk behandeld conform de Privacywetgeving.

Je persoonlijke gegevens verwerkt Kalisvaart Consultancy, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Kalisvaart Consultancy verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Aanvullend verwerk ik informatie tijdens het kennismakingsgesprek/intake formulier en/of vertrouwelijke gesprekken. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Waarom Kalisvaart Consultancy persoonsgegevens verwerkt.

Kalisvaart Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens (enkel NAW en email-adres, dus nooit de gegevens uit vertrouwelijke gesprekken of intakeformulier!) voor de volgende doelen:

  • Verzenden van mijn nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Kalisvaart Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.


Hoe lang Kalisvaart Consultancy de persoonlijke gegevens bewaart


Kalisvaart Consultancy is verplicht je persoonsgegevens en clientendossier te bewaren in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor derden. Het clientendossier moet 15 jaar bewaard worden.Delen van persoonsgegevens met derden


Kalisvaart Consultancy deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.In kaart brengen website bezoek


Kalisvaart Consultancy gebruikt Google analytics en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrouwser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kalisvaart Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschrikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemmming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jasperkalisvaart.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kalisvaart Consultancy reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Kalisvaart Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthuoder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe Kalisvaart Consultancy persoonsgegevens beveiligd

Kalisvaart Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jasperkalisvaart.nlContactgegevens 

Wanneer je contact met Kalisvaart Consultancy wilt opnemen kun je me als volgt bereiken:

email: info@jasperkalisvaart.nl